Search
Mena :
  • PLN
  • CZK
  • £
Jazyk :
  • Slovensky
  • Slovensky
  • English
  • Český

Štatút súťaže

’Veľkonočná súťaž’

 

I. Usporiadatelia súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Spoločnosť Ing. Peter Čeklovský, so sídlom Horovce 213, Horovce, 07202, Slovenská republika, IČO:35024607, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

II. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha od vyhlásenia 11.4.2019 do 19.4.2019 do 24.00 hod.

Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook:

https://www.facebook.com/cekysk/

 

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

IV. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho je na facebook.com/cekysk/

  1. dať „Páči sa mi to“ na Facebook stránku ceky.sk
  2. dať „Páči sa mi to“ na príspevok tejto súťaže
  3. do komentára napísať: Napíš čo nezvyčajné ukrýva tvoja kabelka.

Po splnení podmienok, bude súťažiaci zaradený do súťaže o kabelku na fotografii súťaže v hodnote 36.90 € s DPH.

Výherca je vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Účasťou v Súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 

V. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a odovzdá Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať

Dámska kabelka CY-TD16076 sivá 1 kus v cene 36.90€ s DPH

Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/cekysk/ a to najneskôr do 2 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

 

VI. Určenie výhercu

Určenie výhercu súťaže prebehne do dvoch dní po skončení súťaže.

Výhercovi, po zaslaní kontaktných údajov, bude cena preposlaná formou doporučenej poštovej zásielky na kontaktné údaje poskytnuté výhercom.

Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo je výherca povinný dodať organizátorovi Súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 1 pracovného dňa od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.

Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo nebudú kompletné, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhra nie sú právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny, či v inom ohľade (podľa uváženia Usporiadateľa súťaže) dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo Súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri súťažiacich, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

 

V Horovciach, 11. 04. 2019 o 17:26 hod